Naar hoofdinhoud

de Bulkenaar

Gebiedsvisie

Uitzicht over grondgebied

Alles over de ontwikkeling tot modern zorglandschap

Wat is de Bulkenaar?

Aan de zuidwestrand van Roosendaal verrijst de komende jaren landelijk park de Bulkenaar, rond het nieuwe Bravis ziekenhuis. Een uitgestrekt terrein waar je heerlijk kunt ontspannen. En een modern ziekenhuis, dat alle ruimte biedt voor de zorg van nu én later. Op deze website houden we je op de hoogte van de vele stappen die nog volgen tot het nieuwe ziekenhuis rond 2030 klaar zal zijn.

Meer over ontwikkeling
Randgebied de bulkenaar

Visie

Bravis ziekenhuis verhuist naar de Bulkenaar om de zorg voor de regio beter bij elkaar te brengen. Op één plek, in een modern gebouw dat klaar is voor de zorg van de toekomst. En waar bovendien andere zorgverleners zullen aansluiten, zodat je op één locatie vrijwel alles zult vinden voor je gezondheid.

De komst van Bravis naar de Bulkenaar is een mooie aanleiding om hier een landschapspark te creëren, waar je op allerlei manieren kunt genieten van ons mooie Brabantse land. Hardlopen, wandelen, fietsen door het groene park. Ideaal ook voor bewoners van woonwijk De Tolberg. Het landelijke karakter van hun directe omgeving wordt zelfs versterkt.

Meer over gebiedsvisie
Fietsend door gebied de Bulkenaar
Wethouder Toine Theunis en Projectmanager Perry van Kempen vertellen over de gebiedsvisie van De Bulkenaar

Ambitie

De Bulkenaar krijgt een nieuwe bestemming: 12 hectare voor Bravis ziekenhuis en andere zorginstellingen. Maar we grijpen óók de kans om het landelijke karakter te verstevigen. Om het aantrekkelijker te maken voor mensen, die er naar hartenlust kunnen lopen, fietsen en lekker ontspannen. Het uitgestrekte park verbindt de bestaande stadsrand van Roosendaal met het nieuwe Bravis op een natuurlijke manier. Daarnaast zorgen we voor een betere bereikbaarheid van de Bulkenaar en de Tolberg, mogelijk met een rechtstreekse aansluiting op de snelweg. Nieuwbouw en natuur gaan samen? De Bulkenaar zal het laten zien.

Hardloper in gebied de Bulkenaar

5 thema’s

We verdelen de ambities voor de Bulkenaar naar vijf thema’s:

Duurzaam ruimtegebruik

Bij de ontwikkeling van het gebied willen we duurzame keuzes maken: We leggen de nadruk op een veilige en gezonde leefomgeving, duurzaam bouwen met oog voor omgeving en natuur. De bereikbaarheid van zowel Bravis als de Tolberg is een prioriteit. Tussen het ziekenhuis en de woonwijk komt een groene ‘buffer’.

Innovatief Zorglandschap

We willen van de Bulkenaar een plek maken waar gezondheid en ontspanning zoeken in de omgeving en natuur samenkomen. Het ziekenhuis en andere zorgverleners werken er samen aan de zorg van de toekomst, vanuit een visie op de medisch- specialistische zorg in 2030. De bebouwing moet mooi aansluiten bij de omgeving.

Optimale Infrastructuur

Zowel het ziekenhuis als de woonwijk moeten goed bereikbaar zijn. Eventuele verkeers- en geluidsoverlast moet minimaal zijn. daarom besteden we veel aandacht aan de infrastructuur: een goede aansluiting op wegen, spoorbaan en fietspaden. Parkeergelegenheid en verkeersdrukte zijn onderwerpen waar intensief naar wordt gekeken.

Mobiliteit

Een extra verbindingsweg voor ambulances en auto’s is noodzakelijk. Maar het ziekenhuis moet óók goed bereikbaar zijn voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Hoe meer mogelijkheden we creëren, des te beter voor het milieu. We investeren daarom in goede alternatieven voor de auto, zoals een aansluiting op de snelfietsroute tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Op termijn (2040) kan ook aan een nieuw treinstation worden gebouwd.

Landschap en Recreatie

We willen het landelijke karakter van de Bulkenaar behouden. Het is een plek waar je geniet van de rustige omgeving, nu en straks. Bij de invulling kijken we goed naar historische elementen van het landschap: een voormalig beekdal met struikgewas en kleinschalige boerenpercelen. Dat karakter willen we behouden en herstellen. Gezond en groen staan voorop.

Participatie

De gemeente betrekt alle Roosendalers bij besluiten over de toekomst van de Bulkenaar. Omwonenden hebben al gelegenheid hun stem te laten horen: door individuele gesprekken, groepsgesprekken, vragenlijsten en een enquête. Dat heeft veel bruikbare ideeën opgeleverd, die zijn verwerkt in de gebiedsvisie

Enquête

Voor de enquête hebben we stedenbouwkundig bureau Urban Synergy ingeschakeld. Dat bureau heeft de verschillende belangen, wensen en zorgen van bewoners onderzocht op vier hoofdthema’s: de huidige kwaliteiten van de Bulkenaar en Tolberg, de toekomstige situatie, de toekomstige verbindingsweg en gewenste betrokkenheid bij het proces. Iedereen kon bovendien een vragenlijst (digitaal) beantwoorden. Ruim 400 mensen hebben dat gedaan en zo bijgedragen aan de gebiedsvisie.

Bewonersbijeenkomsten

De uitkomsten van de enquête zijn gepresenteerd tijdens een inloopavond op 13 november 2019 (zie ook: Documenten). Uit de reacties bleek dat vooral de verbinding van de wijk Tolberg met de snelweg en de bereikbaarheid van Bravis vragen opriepen. Daarom zijn op 9 januari 2020 extra bijeenkomsten gehouden. Daar konden bewoners reageren op varianten van de verbindingswegen.

Adviesbureau Goudappel Coffeng heeft een toelichting gegeven op de verkeerskundige voor- en nadelen van alle dertien varianten. De drie meest haalbare opties zijn gedetailleerder onderzocht (zie ook: Verkeer).

Uitzicht gebied de Bulkenaar

Gezondheid en ontspanning

Groen en gezond wordt de Bulkenaar. Een landschapspark dat het nieuwe Bravis ziekenhuis natuurlijk verbindt met de zuidwestrand van Roosendaal. En een ontwikkeling die het gebied direct verbindt met de snelweg.

Locatie aanduiding