Naar hoofdinhoud

Gebiedsvisie De Bulkenaar

Waar ontspanning, natuur en zorg elkaar ontmoeten en versterken. Hier krijg je alle ruimte voor de beste zorg.

De komst van het nieuwe Bravis Ziekenhuis is de aanleiding voor de beoogde gebiedsontwikkeling. In het landschapspark, rondom het ziekenhuis, komen volop mogelijkheden voor het ontspannen doorbrengen van uw vrije tijd. Voor de medische zorg en bijbehorende voorzieningen wordt zo’n 12 hectare (24 voetbalvelden) benut. Ruimte voor de zorg van nu én de toekomst, voor de hele regio.

Bekijk het voorlopig ontwerp op de kaart
Landschapspark De Bulkenaar

Ambities

We verdelen de ambities voor De Bulkenaar naar vijf thema's:

1. Duurzaam ruimtegebruik: Bij de ontwikkeling van het gebied willen we duurzame keuzes maken: We leggen de nadruk op een veilige en gezonde leefomgeving, duurzaam bouwen met oog voor omgeving en natuur. De bereikbaarheid van zowel Bravis als de Tolberg is een prioriteit. Tussen het ziekenhuis en de woonwijk komt een groene ‘buffer’. In de vormgeving van dit gebied houden we zoveel mogelijk rekening met de bestaande natuur en het landschapsbeeld.

2. Innovatief Zorglandschap: Gezondheid, natuur en recreatie komen hier op een unieke manier samen. Het ziekenhuis en andere zorgverleners werken er samen aan de zorg van de toekomst, vanuit een visie op de medisch- specialistische zorg in 2030. De bebouwing moet mooi aansluiten bij de omgeving.

3. Optimale Infrastructuur: Zowel het ziekenhuis als de woonwijk moeten goed bereikbaar zijn. Eventuele verkeers- en geluidsoverlast moet minimaal zijn. Daarom besteden we veel aandacht aan de infrastructuur: een goede aansluiting op wegen, spoorbaan en fietspaden. Parkeergelegenheid en verkeersdrukte zijn onderwerpen waar intensief naar wordt gekeken.

4. Mobiliteit: Het ziekenhuis moet goed bereikbaar zijn voor ambulances, voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Hoe meer mogelijkheden we creëren, des te beter voor het milieu. We investeren daarom in goede alternatieven voor de auto, zoals een aansluiting op de snelfietsroute tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Op termijn (2040) kan ook aan een nieuw treinstation worden gebouwd.

5. Landschap en recreatie: We willen het landelijke karakter van De Bulkenaar behouden. Het is een plek waar je geniet van de rustige omgeving, nu en straks. Bij de invulling kijken we goed naar historische elementen van het landschap: een voormalig beekdal met struikgewas en kleinschalige boerenpercelen. Dat karakter willen we behouden en herstellen. Gezond en groen staan voorop.

Bekijk hier de volledige gebiedsvisie

Vragen & antwoorden

Het Bravis ziekenhuis heeft een belangrijke regionale zorgfunctie. Het verzorgingsgebied strekt zich uit van de Zeeuwse gemeente Tholen en een deel van de gemeente Reimerswaal in het westen, tot Breda in het oosten. En van de gemeente Moerdijk in het noorden, tot aan Putte en Essen op de grens met België in het zuiden. Voor de ongeveer 300.000 inwoners in dit gebied moet het ziekenhuis goed bereikbaar zijn. Daarom moest er door het bestuur van Bravis een zorgvuldige afweging worden gemaakt over welke locatie het meest geschikt zou zijn voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Er zijn aan de hand van diverse criteria verschillende locaties aangedragen door zowel de gemeente Bergen op Zoom als Roosendaal. Uiteindelijk bleek De Bulkenaar de meest geschikte locatie te zijn voor de bouw van een nieuw regio ziekenhuis.

  • Bulkenaar ligt tussen Roosendaal en Bergen op Zoom.
  • Het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM) heeft berekend dat alle bewoners in het verzorgingsgebied van Bravis binnen 45 minuten op de spoedeisende hulp kunnen zijn.
    Locatie Bulkenaar is 42 hectare groot. Bravis heeft voorlopig 12 hectare nodig. De vorm en grootte van het gebied vormen goede mogelijkheden voor het ontwerp en plaatsing van het ziekenhuis.
  • Het hele gebied biedt mogelijkheden voor zorgpartners (zoals huisartsen, verpleeghuizen en verloskundigen) om zich in of nabij het ziekenhuis te vestigen. Dat is belangrijk voor de zorg in de toekomst.
  • Weinig planologische obstakels op het gebied van verkeer, geluid, milieu en externe veiligheidseisen.
  • Locatie De Bulkenaar kan snel gerealiseerd worden.
  • Bewonersverdeling in het verzorgingsgebied van Bravis: in het oosten wonen meer mensen dan in het westen. De Bulkenaar ligt meer in het hart van de regio. 

Op de website vindt u een uitgebreide uitleg over de totstandkoming van de keuze: https://bulkenaar.cdn.prismic.io/bulkenaar/8461c3ef-b3cb-48de-904b-da835230b927_Toelichting+zoektocht+naar+geschikte+locatie+voor+het+ziekenhuis%5B2%5D.pdf

Het ziekenhuis wordt ingebed in het totale landschapspark: het ziekenhuis is daarbij als het ware te gast in het landschapspark. Het totale gebied van De Bulkenaar omvat 42 hectare, waarvan 12 voor het ziekenhuis. Door middel van een massastudie (onderzoek naar vorm en inhoud) is onderzocht wat nodig is voor het programma van eisen voor het Bravis ziekenhuis. Meer hierover wordt uitgelegd door landschapsarchitect Bart Brands via deze video.

De wijze van parkeren, maar ook andere mobiliteitsvraagstukken, maken deel uit van de verdere uitwerking.

De gebiedsvisie geeft gemaakte keuzes voor het gebied weer. Hierin wordt ook de visie met betrekking tot de verbinding en ontsluiting van De Bulkenaar en omliggende ruimte weergegeven.

De landschapsarchitect presenteert het verloop van de ontwikkeling van het landschapspark. Daarover wordt meer toelichting gegeven via deze video. Het ruimtelijk casco vormt de basis voor de verdere inrichting van het gebied. In de videopresentatie wordt u daarover geïnformeerd.

Aanpak en ruimtelijk raamwerk: het gebied rondom het nieuwe Bravis wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk een duurzaam landschapspark. Het maken van zo’n groot park is een cyclisch en interactief proces. Wat houdt dat in en hoe kunt u daaraan bijdragen? Dat leggen wij u graag uit in deze video

In de gebiedsvisie zijn de gemaakte keuzes weergeven. De visie vindt u in dit document.

In de periode tot aan het opstellen van de gebiedsvisie zijn met ongeveer dertig individuele omwonenden, in wisselende samenstellingen, gesprekken gevoerd. Met de direct omwonenden van de Bulkenaar zijn groepsgewijze overleggen gevoerd. De ideeën en visies die uit latere gesprekken en bijeenkomsten naar voren kwamen zijn gebruikt voor het opstellen van de gebiedsvisie. Met een enquête en diverse bewoners bijeenkomsten is verdere input verzameld en is de uitkomst van verschillende overleggen gedeeld.

 

Naast de diverse bewoners bijeenkomsten die eerder zijn georganiseerd, informeren wij u via website debulkenaar.nl, via email en via diverse online vergaderingen en evenementen. Hierop vragen wij actief uw vragen te delen via bulkenaar@roosendaal.nl. Daarnaast worden de verschillende bewonersgroepen uitgenodigd tot meedenken. Dit omvat twee trajecten: enerzijds de ontwikkeling van het landschapspark en anderzijds de landschappelijke inpassing van de verbindingsweg [nieuwe link]. Via deze links hoort en ziet u meer van waar u over mee kunt denken.