Naar hoofdinhoud

Vragen & antwoorden

Een aantal vragen is gesteld en binnengekomen via post, social media en mail en daar geven wij graag antwoord op. De vragen en antwoorden vindt u hieronder, aangezien deze voor een grote groep interessant kunnen zijn. Mocht u een vraag hebben die er niet tussen staat, dan nodigen wij u uit de website te bekijken bij het onderwerp van uw vraag. Vindt u het antwoord niet, stel deze dan gerust via Bulkenaar@roosendaal.nl.

Bouw van het ziekenhuis

 • We willen zorg rondom de patiënt organiseren. Dit is belangrijk voor met name patiënten die meerdere aandoeningen hebben. Zij hebben complexe zorg nodig van meerdere specialismen. Omdat mensen steeds ouder worden, zal dit steeds meer aan de orde zijn.
 • Omdat we met twee gebouwen te maken hebben, zijn sommige specialismen die eigenlijk bij elkaar horen, gescheiden. Longgeneeskunde zit bijvoorbeeld in Bergen op Zoom en cardiologie in Roosendaal. Ook vaatchirurgie zit in Bergen op Zoom maar dialyse in Roosendaal. Door alle zorg onder één dak te brengen verbeter je de zorg voor patiënten.
 • Veiligheid: Ernstig zieke patiënten hoeven niet meer verplaatst te worden.
 • Efficiënt: dure apparatuur (bijvoorbeeld MRI en PET) hoeft niet meer aangeschaft te worden voor twee locaties.
 • Oplossen personeelsprobleem: Er is een toenemend tekort aan zorgpersoneel. Ook het Bravis ziekenhuis heeft hiermee te maken. Met één hoofdlocatie hoef je minder vacatures in te vullen waar weinig sollicitanten voor zijn. Bovendien verliest personeel geen tijd meer aan reizen tussen twee vestigingen.

Beide huidige locaties zijn ongeveer 45.000 m2 groot. De nieuwe locatie moet 60.000 tot 70.000 m2 worden. Toch kunnen we niet zomaar 15.000  tot 25.000 m2 bij een van de bestaande locaties aanbouwen om het ruimteprobleem op te lossen. Hiervoor zijn meerdere redenen: 

 • Technische en bouwkundige beperkingen van de huidige locaties
  De huidige locaties Bergen op Zoom en Roosendaal zijn beide in 1968 geopend en zijn in 2028 60 jaar oud. De oorspronkelijke economische afschrijvingstermijn was 50 jaar, waarna in principe tot nieuwbouw kan worden besloten. Hoewel in de loop der jaren en zelfs nu nog veel verbouwd en aangebouwd is, is de hoofdstructuur van beide panden niet geschikt voor de meer individuele ziekenhuiszorg in de toekomst (te weinig eenpersoonskamers) en leveren logistieke processen steeds meer knelpunten op (geen adequate scheiding van patiënt- en logistieke routing). Het is daarmee onverantwoord om in deze (functioneel) verouderde gebouwen nog eens 20-30 jaar te blijven investeren.
 • Ruimtegebrek op de acute en complexe locatie Bergen op Zoom
  De locatie Bergen op Zoom ligt in een krap gebied tussen een woonwijk en de snelweg. Er zijn geen uitbreidingsmogelijkheden meer en vervanging van de huidige bebouwing door nieuwbouw op de locatie is evenmin mogelijk. Daarnaast heeft deze locatie onvoldoende parkeercapaciteit.
 • Slechte bereikbaarheid per auto locatie Roosendaal
  De locatie Roosendaal is sinds jaar en dag alleen bereikbaar via een stedelijke route. Dit zorgt nu al voor opstoppingen en gevaarlijke situaties op de wegen en irritaties bij patiënten, bezoekers en personeel. Het zou verkeerstechnisch onmogelijk zijn om 2,5 miljoen verkeersbewegingen per jaar op de huidige locatie Roosendaal te verwerken.
 • Nieuwbouw op een bestaande locatie is altijd complexer en duurder dan nieuwbouw op een nieuwe locatie.

De verbouwingen van de afgelopen jaren zijn het gevolg van de fusie en de verschuiving van zorg over de locaties Roosendaal en Bergen op Zoom. De noodzakelijke renovatie van de locatie Roosendaal was zelfs al eens uitgesteld.


Om aan de gestelde eisen (van bijvoorbeeld brandveiligheid) te voldoen en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden was een renovatie programma nodig. De verpleegafdelingen waren erg verouderd en de drie-persoonskamers voldeden niet meer aan de moderne eisen. Er is ook nog geïnvesteerd in een verbouwing van de Intensive Care op beide locaties. De IC’s zijn van groot belang om operatiepatiënten op te vangen. Zonder goede IC zou er niet meer geopereerd kunnen worden.

We moeten nog tot 2029 hoogwaardige zorg blijven verlenen op de huidige locaties. Daarom zal ook de komende jaren hier en daar een verbouwing plaatsvinden, bijvoorbeeld in verband met de plaatsing van nieuwe apparatuur. Want de patiënten van nu verdienen de moderne zorg die hen nu toekomt.

We weten nog niet hoe het ziekenhuis eruit komt te zien. Een massastudie naar vorm en inhoud (toegelicht via deze video) geeft weer dat rekening gehouden wordt met maximaal 7 lagen. Daarnaast zal de zorgvisie van de toekomst de basis vormen voor het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis. Het moet in ieder geval een toekomstbestendig en duurzaam ziekenhuis worden en een veilige omgeving voor patiënten. Bovendien moet het een plezierige werkplek voor alle medewerkers en medisch specialisten zijn.

 

Voor meer vragen en antwoorden over het ziekenhuis kunt u terecht op de website van Bravis ziekenhuis: https://www.bravisziekenhuis.nl/veelgestelde-vragen-2

De wijze van parkeren, maar ook andere mobiliteitsvraagstukken, maken deel uit van de verdere uitwerking.

Gebiedsvisie en ontwikkeling landschapspark

Het Bravis ziekenhuis heeft een belangrijke regionale zorgfunctie. Het verzorgingsgebied strekt zich uit van de Zeeuwse gemeente Tholen en een deel van de gemeente Reimerswaal in het westen, tot Breda in het oosten. En van de gemeente Moerdijk in het noorden, tot aan Putte en Essen op de grens met België in het zuiden. Voor de ongeveer 300.000 inwoners in dit gebied moet het ziekenhuis goed bereikbaar zijn. Daarom moest er door het bestuur van Bravis een zorgvuldige afweging worden gemaakt over welke locatie het meest geschikt zou zijn voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Er zijn aan de hand van diverse criteria verschillende locaties aangedragen door zowel de gemeente Bergen op Zoom als Roosendaal. Uiteindelijk bleek De Bulkenaar de meest geschikte locatie te zijn voor de bouw van een nieuw regio ziekenhuis.

 

 • Bulkenaar ligt tussen Roosendaal en Bergen op Zoom.
 • Het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM) heeft berekend dat alle bewoners in het verzorgingsgebied van Bravis binnen 45 minuten op de spoedeisende hulp kunnen zijn.
  Locatie Bulkenaar is 42 hectare groot. Bravis heeft voorlopig 12 hectare nodig. De vorm en grootte van het gebied vormen goede mogelijkheden voor het ontwerp en plaatsing van het ziekenhuis.
 • Het hele gebied biedt mogelijkheden voor zorgpartners (zoals huisartsen, verpleeghuizen en verloskundigen) om zich in of nabij het ziekenhuis te vestigen. Dat is belangrijk voor de zorg in de toekomst.
 • Weinig planologische obstakels op het gebied van verkeer, geluid, milieu en externe veiligheidseisen.
 • Locatie De Bulkenaar kan snel gerealiseerd worden.
 • Bewonersverdeling in het verzorgingsgebied van Bravis: in het oosten wonen meer mensen dan in het westen. De Bulkenaar ligt meer in het hart van de regio. 

Wilt u een uitgebreide uitleg over de totstandkoming van de keuze? Lees dan onze Toelichting zoektocht naar geschikte locatie voor het ziekenhuis.

Het ziekenhuis wordt ingebed in het totale landschapspark: het ziekenhuis is daarbij als het ware te gast in het landschapspark. Het totale gebied van De Bulkenaar omvat 42 hectare, waarvan 12 voor het ziekenhuis. Door middel van een massastudie (onderzoek naar vorm en inhoud) is onderzocht wat nodig is voor het programma van eisen voor het Bravis ziekenhuis. Meer hierover wordt uitgelegd door landschapsarchitect Bart Brands via deze video.

De wijze van parkeren, maar ook andere mobiliteitsvraagstukken, maken deel uit van de verdere uitwerking.

De gebiedsvisie geeft gemaakte keuzes voor het gebied weer. Hierin wordt ook de visie met betrekking tot de verbinding en ontsluiting van De Bulkenaar en omliggende ruimte weergegeven.

De landschapsarchitect presenteert het verloop van de ontwikkeling van het landschapspark. Daarover wordt meer toelichting gegeven via deze video. Het ruimtelijk casco vormt de basis voor de verdere inrichting van het gebied. In de videopresentatie wordt u daarover geïnformeerd.

Aanpak en ruimtelijk raamwerk: het gebied rondom het nieuwe Bravis wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk een duurzaam landschapspark. Het maken van zo’n groot park is een cyclisch en interactief proces. Wat houdt dat in en hoe kunt u daaraan bijdragen? Dat leggen wij u graag uit in deze video

In de gebiedsvisie zijn de gemaakte keuzes weergeven. Bent u benieuwd? Lees dan de gebiedsvisie.

In de periode tot aan het opstellen van de gebiedsvisie zijn met ongeveer dertig individuele omwonenden, in wisselende samenstellingen, gesprekken gevoerd. Met de direct omwonenden van de Bulkenaar zijn groepsgewijze overleggen gevoerd. De ideeën en visies die uit latere gesprekken en bijeenkomsten naar voren kwamen zijn gebruikt voor het opstellen van de gebiedsvisie. Met een enquête en diverse bewoners bijeenkomsten is verdere input verzameld en is de uitkomst van verschillende overleggen gedeeld.

Daarnaast konden ideeën en input gedeeld worden tijdens het festival der mogelijkheden, waarop een maquette van het landschapspark te zien was. Ook kan iedereen input, ideeën, inspiratie en zorgen met ons delen via de interactieve kaart.

We houden u ook graag op de hoogte! Dit doen we via website debulkenaar.nl, via email en via diverse online vergaderingen en evenementen. Hierop vragen wij actief uw vragen te delen via bulkenaar@roosendaal.nl. Daarnaast worden de verschillende bewonersgroepen uitgenodigd tot meedenken.

42 hectaren

30 hectaren

Ontsluiting van De Bulkenaar

Vanaf de afslag 25 van de A58 (Wouw/Wouwse Plantage wordt een verbindingsweg aangelegd. Daarnaast is een verbindingsweg Tolberg Zuid voorzien. Meer informatie over bereikbaarheid van De Bulkenaar leest u hier. Meer informatie over de verbindingsweg Tolberg leest u hier.

In de verdere planuitwerking wordt daar aandacht aan besteed.

Dit punt komt aan de orde tijdens de uitwerking in een later stadium van het proces. Natuurlijk houden we zoveel als mogelijk rekening met deze aspecten en laten we ons daarbij informeren door de partijen met de juiste expertise.

Of je er nu komt voor je gezondheid of voor een ontspannen invulling van je vrije tijd

In De Bulkenaar kan het straks allemaal. Het gebied moet een groene buffer worden, die het ziekenhuis en de woonwijk met elkaar verbindt. Zorg, natuur en vrijetijdsbesteding komen hier op een unieke manier samen.

Bekijk Ontwikkeling