Naar hoofdinhoud

Tijdens de vergadering van 10 februari heeft de Roosendaalse gemeenteraad unaniem ingestemd met het bestemmingsplan De Bulkenaar. Dit bestemmingsplan is de nadere uitwerking van de gebiedsvisie. Benieuwd hoe de besluitvorming eraan toe ging? Bekijk dan de vergadering op de website van de gemeenteraad, onder agendapunt 6a.

Het bestemmingsplan 

Met de beoogde vaststelling van het bestemmingsplan wordt de realisatie van het nieuwe Bravis ziekenhuis mogelijk gemaakt. Dit is inclusief bijbehorende voorzieningen, zoals een ontsluitingsweg vanaf de afslag Wouw/Wouwse Plantage van de A58 naar De Bulkenaar en een landschapspark.  

Procedure 

Afgelopen zomer werd het ontwerpbestemmingsplan ‘De Bulkenaar’ ter inzage gelegd. Er zijn 52 zienswijzen ingediend, waarna in september een hoorzitting plaatsvond. Het verslag van de hoorzitting is onderdeel van stukken die aan de gemeenteraad werden voorgelegd. Ook de opmerkingen van de commissie MER op onze milieueffectrapportage zijn tot tevredenheid van diezelfde commissie ter harte genomen en in de stukken verwerkt. 

Vervolg  

Het bestemmingsplan “De Bulkenaar” ligt samen met bijbehorend exploitatieplan en het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder “De Bulkenaar” met ingang van maandag 4 april 2022 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn vanaf 4 april te vinden via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl of de gemeentelijke website www.roosendaal.nl.

Landschapspark 

De Bulkenaar wordt een gebied waar ontspanning, natuur en zorg elkaar ontmoeten en versterken. Daar verrijst de komende jaren het nieuwe Bravis ziekenhuis. Hoewel de nieuwbouw van het ziekenhuis centraal staat, is het ook nadrukkelijk de bedoeling om een aantrekkelijk en goed bereikbaar, groen uitloopgebied tussen het woongebied van Tolberg en het nieuwe ziekenhuis te ontwikkelen.  

In de vormgeving van dit gebied wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Naast het ziekenhuis komt er, op het terrein van het ziekenhuis, ook ruimte voor andere typen zorg, aanvullend op het bestaande aanbod. Het landschapspark zal uitnodigen om te bewegen, te ontspannen, te fietsen en te wandelen. Het ontwerp is opgesteld in nauwe samenwerking met een landschapsarchitect, betrokken partners en omwonenden. Er volgen nog vervolgbijeenkomsten voor inwoners over het gebruik van het landschapspark.